ولادت حضرت امام حسن مجتبی

میلادامامحسن مجتبی(ع)

ماه مهمانی خدا به نیمه رسیده است. ما که

فرشتگان،دسته دسته بین زمین وآسمان دررفت وآمدند وهاله های نوراهل ایمان رابالا می برندوهواعطرآگین ازبال آنهاست؛ناگهان،صدای هلهله ای به گوش می رسد.صدای تسبیح صدای شورونشاط عرشیان نوری متولد می شود که ازعرش تافرش می گستردوجلوه حضوراین نورآسمانی درخاندان وحی رخ می نماید.
آری امشب خانه علی(ع)وفاطمه(س)غرق درشادی تولدنخستین فرزند است.امشب،تجلی حسن است که درچهره دلگشای چهارمین معصوم ،حسن بن علی(ع)نمایان می شود وباآمدنش،جان هاراصفایی دیگرمی بخشد.مقدمش مبارک باد.
سرشارشمیم اهل بیت آمده است شادی به حریم اهل بیت آمده است 
جوشان شده است چشمه فیض خدای میلاد کریم اهل بیت آمده است
یک روزخوب خدا
امروز روزعیداست.یک روزخوب ازروزهای خوب خداوروزنقل وگل وشیرینی؛البته بعد از افطار.ماه که کامل شد،یک ماه زیبا درخانه امام علی وحضرت فاطمه درخشیدماهی که آسمان امامت راروشن ودل پیامبرخداراشاد کرد.ماه زیبایی به نام حسن.

/ 0 نظر / 27 بازدید